Verslag 2009


Ferslach prikslydzjen op 2 jannewaris 2009

It hat in pear jier duorre, maar op 2 jannewaris wie it safier, in wedstryd prikslydzjen!

Alle Earnewâldsters koene har om 19 oere ynskriuwe, der wiene 32 manlju en 14 froulju. Yn âldens fariearjend fan 12 oant 60+. Der waard yn twa ploegen striid levere, manlju en froulju. Twa oan twa waard der fûleinich striid levere. It die bliken dat net elk der tige op klear wie. Sa no en dan belânne der ien yn de wâl, of de slide stie ynienen omkeart op’e baan. Sommigen woene sels hurder as de slide en gliden der foarút. Sa wie it dus net allinne de wedstrydspanning  dy’t it publiek fermakke, mar ek de keunsten fan de sliders. Want it publyk wie ek manmachtich opkommen. Sawat it hiele doarp wie útrûn. En oan it oanmoedigjen te hearren hie elk har/syn favoryt.

De earste dielnimmers brochten fuort safolle gewicht op it iis dat it ferfaarlik gebûn te kreakjen. Goed dat allinne de wedstrydriders op it iis talitten waarden en it publyk op’e kant stean bliuwe moast. Der waard fanôf it begjin fûleinich striid levere. Oan de foto’s dy’t troch de ferskate fotografen makke binne (wêrûnder ús eigen doarpsfotograaf) is goed te sjen hoe’t elk der fûl op wie om te winnen (sjoch op www.ijsclub-lytsbigjin.nl). Der waarden ferskate falske starten makke, mar gelokkich hiene Doutsje en René de toutsjes strak yn hannen. Mei dêrtroch gie de wedstryd dat it slydjage. Neidat de froulju twa kear tsjin elkoar riden hiene, de froulju dy’t gelyk eindige wiene nochris slydzje moasten om in winner te jaan, wie it foar de 7 bêsten al tiid foar de heale finale. Helga hie gelok mei in steand nûmmer. De oare seis froulju hiene yntusken wat ûnderfining dat elke kear spande it der wer om wa’t as earste oer de streek kaam. De úteinlike útslach is oan de ein fan dit stikje te finen.

De groep manlike dielnimmers wie twa kear sa grut as de groep froulju. Om’t der geandewei mear wetter op it iis kaam en de baan hieltiid koarter waard, om’t de startline in pear kear fersetten is, hat de wedstrydlieding besletten om de mannen de earste ronde mar ien kear slydzje te litten. Oars soe der faaks gjin (ferljochte) baan mear oerbliuwe. Ek de manlju hiene it fjoer yn’e eagen en de iene woe perfoarst net ûnder dwaan foar de oar. Dat levere in soad spektakel op. It iis spatte troch de prikstokken alle kanten ut. De pers wie betiden tige benaud dat sy omfier slyde wurde soene. In stik as wat dielnimmers hiene net safolle stjoer oer de slyde. Hjir en dêr wie mei it bleate each net te sjen wa’t wûn hie en moasten sy fuort nochris stride, want der moast fansel wol in winner wêze. De mannen efter de striebalen hiene hâlden en kearen om foar te kommen dat der immen op tin iis terjochte komme soe. Uteinlik wiene hjir ek 4 dielnimmers dy’t om de heechste ear striden.

Foardat it oan de wedstryd ta wie, hie de kommisje al aardich yn it spier west. Want ja, elk moat wol witte wat der wanneer barren giet. En binne de sliden wol glêd? En de prikstokken skerp genôch? Der is ek parse op’e hichte brocht fan de wedstryd en fuortdaliks nei it ferstjoeren fan de E-mail hong der al in sjoernalist oan de tillefoan.

It die bliken dat net alle nijsmakkers it nijste tekstferwerkingsprogramma brûke, wat wol dien wie troch it secretariaat. Sa hat de systeembeheerder fan it secretariaat fan de prikslidekommisje fan iisclub Lyts Bigjin har noch in eintsje op gong helpe moatten. Kaam alles dochs noch goed oer. En de parse is dan ek manmachtich opkommen.  Moai om in dei letter prikslyders te sjen op de foarside fan it Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. En wat te tinken fan de radio- en tillefysjeútstjoerings fan Omrop Fryslân?  No kloppet fansels net alles wat yn’e krante stie, want dan soe it sa wêze dat ik de organisator wie. Mar sa as sa faak it gefal is, it measte wurk bart efter de skermen. Sa hat ek Doutsje troch har ûnderfining mei it prikslydzjen en oare eveneminten it measte wurk fersetten. It draeiboek dat sy de foariche kear makke hie die tige fertúten en der steane fansels allerhanne aardichheden yn. Sa as: de froulju geane de iene kant op, de manlju de oare kant op (oarsom mei ek fansels!)

Ek de bestjoersleden fan de iisclub hawwe alle war dien om ien en oar yn goede banen te leiden. Der moat fansels wat ark fertôge wurde, foar feljochting soarche ensafuorthinne. En wat wiene wy sûnder alle oare help, tink oan de stroom dy’t brûkt wurde koe fan it havengebou, de striebalen om foar te kommen dat der immen troch it iis sakje soe en de omropynstallaasje. Elk tige tank hjirfoar!!!
 
Rest noch de útslach:
 
Froulju:                                      
 
1.      Renske Wester   
2.      Sandra Dijkstra
3.      Judith Janssen
 
Manlju:
1.      Sietse Westerdijk
2.      Hindrik Wester
3.      Peter Toering 


 

7 Januari 2009 jeugdschaatsen

Voor de schooljeugd van Earnewald werd er een "hurdriid" wedstrijd gehouden.
Tjamme Tilstra heeft er een prachtige foto reportage van gemaakt.


 

20 maart 2009 wecycle verslag

Scoor! met die oude boor! Geef je clubkas steun met een afgedankte föhn!
Dit is een actie van wecycle waar sportverenigingen van 8 Friese gemeenten aan meededen De Wecycle actie was een groot succes!

Wij als ijsclub vonden deze actie een zeer passende activiteit voor ons. Immers, zeker wij zijn gebaat bij een goed milieu.

In oktober 2007 organiseerden we een spaarlampen actie onder het motto: Een spaarlamp is een “lyts bigjin” (klein begin) voor een nieuwe ijstijd.

Als er niks gebeurt en het energieslurpen gaat gewoon door, krijgen we misschien nooit weer natuurijs, was ons gedachte. Door zoveel mogelijk gloeilampen te vervangen door spaarlampen komt een natuurijswinter dichterbij .Ook toen gingen we met de bakfiets huis aan huis.
Onze ijsclub bestaat uit een nu al 130 leden. Eigenlijk zijn dit donateurs. Het dorpje Earnewâld  bestaat uit een ongeveer hetzelfde tal huishoudens die bijna allen lid van onze vereniging zijn. Ons doel is het stimuleren van de schaatsport d.m.v. schaatslessen voor de kinderen en o.a. het organiseren van schaatstoertochten op natuurijs door het omringende natuurgebied Nationaal Park De Alde Feanen.
Op 3 januari j.l. (2010) hielden we de Jan Durkspolder toertocht met maar liefst 3000 deelnemers.
Wat was dat genieten! We haalden er zelfs o.a. het NOS journaal mee.

We hopen op nog veel meer natuurijs in de toekomst. Vandaar dat de  actie Wecycle ons erg aansprak en bij ons past. We pakten het als volgt aan.
Eerst stelden we een briefje op om vervolgens huis aan huis langs te brengen. Posters plakken. Onze voorzitter bezocht de basisschool in het dorp en heeft de kinderen in de klas voorgelicht over de actie.
Ook bij school kwam een groene actie-bak te staan. Op 20 maart  de dag van onze actie zetten we ’s morgens de aangeklede/versierde bakfiets en ijs optochtwagen voor het dorp als blikvanger voor de actie. Die avond gingen we samen met hulp van schoolkinderen,  met tractor en wagen het dorp door om de apparaten te verzamelen  Deur aan deur aangebeld. Ook het buitengebied zijn we langs geweest.

De mensen waren enthousiast en de huizen zijn weer eens goed opgeruimd gezien het aantal wat we ophaalden. We hebben het Mega Wecycle krat gewonnen!!!!!!

1 Full HD TV, Wii spelcomputer, Digitale camera, Wake up light, Senseo, Hogedrukreiniger, Boormachine, Set spaarlampen en 25 ludieke Wecycle shirts.

Op 2 mei zijn we gehuldigd in Dokkum door Michael Boogerd